Uczeń zdolny - A co na to prawo?

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE DIAGNOZY, NAUCZANIA I PROMOCJI:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony w Dz. U. Nr 111, poz.1194 z 2001r.).
  2. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz.532).
  3. Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawach szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199).
  4. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (DzU z 2002 r., Nr 3, poz. 28).
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., Nr 83, poz. 562,z poźn.zm.).
  6. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).
  7. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).
  8. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624).
  9. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (DzU z 2002 r., Nr 126, poz. 1078).
  10.Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).

WSTECZ

Strona główna | O poradni | Aktualności | Oferta | Teren działań | Procedury | Do pobrania | Galeria | Kontakt